Bran - Courtyard of the Castle / Curtea Castelului
Kurt Hielscher, Rumnien - Landschaft Bauten Volksleben, F. A. Brockhaus, Leipzig, 1938